Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att sätta fokus på ditt behov och anpassa oss efter era önskemål

Kvalitet & Miljö

KVALITETSPOLICY

Vi på Mrs.Clean har en omfattande kvalitetspolicy som täcker alla våra tjänster.
Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad till kund.

 • Alla våra uppdrag skall utföras enligt kundens önskemål och på utlovad tid.
 • Våra insatser skall styras av lagar, förordningar, kundkrav och affärsmässiga krav.
 • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav.
 • Vi skall underhålla våra transportmaterial så de alltid är i ett tekniskt gott och välskött skick.
 • Vi skall endast tillhandahålla kvalificerad personal.
 • All personal skall visa ett personligt ansvar för kvalitén i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet.
 • Vi skall ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vår verksamhet och policy.

MILJÖZONER

Miljön är en angelägenhet för alla, och därför har vi på Mrs.Clean en utarbetad miljöpolicy.
Den innebär att samtliga anställda i sitt dagliga arbete ska lägga in miljöaspekten vid beslut och åtgärder i jobbet. Men det räcker inte med det.

Av luftföroreningarna kommer merparten från utlandet. Av det som produceras i Sverige står dock bilarna för den största delen. Eftersom vi bland annat arbetar med fordonstransporter har vi ett ansvar.
För att tillgodose våra egna och våra kunders högt ställda miljökrav, har vi en vagnpark som uppfyller alla krav för transporter i miljözonerna.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276)

MILJÖPOLICY

Vårt mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:

 • Uppnå myndigheternas krav med god marginal
 • Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljöklass
 • I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer
 • Minimera vår avfallsmängd
 • Minimera vår energiförbrukning
 • Minimera våra transporters miljöpåverkan
 • Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser
 • Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt

MILJÖANSVAR

 • Vi på Nordiska Mrs. Clean anser att ett ständigt arbete med miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del i vår verksamhet.
 • Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete.
 • Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter.

Du är välkommen
att kontakta oss