Edit Content

Stockholm: 0700-739 740

Edit Content

Vardagar 06.00 - 18.00

KVALITET & MILJÖ
 1. Home
 2. »
 3. KVALITET & MILJÖ

Kvalitet & Miljö

SÄKERHETSARBETE PÅ MRS.CLEAN AB

Tystnadsplikt och sekretessAlla medarbetare på Mrs.Clean AB har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

ID-kort/Arbetskläder

Alla våra städare har ett ID-kort för att de ska kunna legitimera sig för dig som kund. De bär även arbetskläder med vår logotyp.
För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och därför har alla medarbetare fått lämna ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister innan anställning påbörjas.

Kompetens

Våra medarbetare erhåller en internutbildning inom aktuell tjänst för att säkerställa att tjänsten utförs i enlighet med våra riktlinjer i samband med att de börjar på företaget. Utbildningen består både av teori och praktik. Därefter sker regelbundna repetitioner. Se även Miljö, Kvalitets- och Arbetsmiljöpolicy.

Brandskydd

Information om vad som gäller vid brand presenteras med regelbundenhet. Detta är viktigt då våra medarbetare befinner sig i olika miljöer hela tiden.

KVALITETSPOLICY

Vi på Mrs.Clean har en omfattande kvalitetspolicy som täcker alla våra tjänster.
Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad till kund.

 • Alla våra uppdrag skall utföras enligt kundens önskemål och på utlovad tid.
 • Våra insatser skall styras av lagar, förordningar, kundkrav och affärsmässiga krav.
 • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav.
 • Vi skall underhålla våra transportmaterial så de alltid är i ett tekniskt gott och välskött skick.
 • Vi skall endast tillhandahålla kvalificerad personal.
 • All personal skall visa ett personligt ansvar för kvalitén i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet.
 • Vi skall ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vår verksamhet och policy.

MILJÖZONER

Miljön är en angelägenhet för alla, och därför har vi på Mrs.Clean en utarbetad miljöpolicy.
Den innebär att samtliga anställda i sitt dagliga arbete ska lägga in miljöaspekten vid beslut och åtgärder i jobbet. Men det räcker inte med det.

Av luftföroreningarna kommer merparten från utlandet. Av det som produceras i Sverige står dock bilarna för den största delen. Eftersom vi bland annat arbetar med fordonstransporter har vi ett ansvar.
För att tillgodose våra egna och våra kunders högt ställda miljökrav, har vi en vagnpark som uppfyller alla krav för transporter i miljözonerna.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276)

MILJÖPOLICY

Vårt mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:

 • Uppnå myndigheternas krav med god marginal
 • Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljöklass
 • I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer
 • Minimera vår avfallsmängd
 • Minimera vår energiförbrukning
 • Minimera våra transporters miljöpåverkan
 • Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser
 • Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt

MILJÖANSVAR

 • Vi på Nordiska Mrs. Clean anser att ett ständigt arbete med miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del i vår verksamhet.
 • Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete.
 • Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter.

KVALITET & ARBETSMILJÖ

Miljöpolicy

Vi ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns.


Miljöpåverkan

Vi åker i möjligaste mån med kollektiva transportmedel till våra kunder, väljer medel som är skonsamma för miljön, doserar rätt, återanvänder material och källsorterar.


Information

Vi informerar om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.


Utveckling

Vi arbetar med att minska miljöpåverkan genom att vara lyhörda för våra kunders önskemål kring miljö, involverar och fortlöpande utbildar alla medarbetare i vårt miljöarbete. Vi ställer krav på ett miljöengagemang hos våra samarbetspartners.


Lagar och förordningar

Mr.Hygien AB ska med god marginal följa lagar och förordningar inom miljöområdet.


Kvalitetspolicy

Att bjuda in en städfirma i sitt hem eller sin verksamhet ställer höga krav på förtroende. För att få och behålla kundernas förtroende så arbetar vi ständigt med att utveckla kvalitén i våra tjänster. Vi anser att medarbetare som är kompetenta,
trivs och är motiverade är grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete.


Förväntningar

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål men också tydliga med vad våra tjänster innehåller. Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överens med kundernas förväntningar.


Utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder. Vi dokumenterar alla eventuella avvikelser/reklamationer, analyserar och vidtar åtgärder. Vi ser varje avvikelse som en möjlighet till förbättring för våra kunder och för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen inom branschen och har nära samarbete med våra samarbetspartners/leverantörer. Allt för att ge kunderna hög kvalitet.


Medarbetare

För att säkerställa att våra medarbetare känner sig engagerade och motiverade ser vi till att de har den information de behöver, sätter av resurser som behövs för att de ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett bra sätt samt ger dem löpande utbildning.


Arbetsmiljöpolicy

En bra och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på Mr.Hygien AB.
Utbildning
För att kunna bidra till utveckling av arbetsmiljön så får alla medarbetare löpande utbildning inom arbetsmiljöområdet.
Förebyggande av ohälsa och olyckor
Systematiskt arbete sker för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor, incidenter tas på största allvar och åtgärdsplaner tas fram och följs upp för att undvika liknande händelser i framtiden.


Delaktighet

Alla medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner och hur han/hon bidrar för att uppnå det. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag. Arbetet ska vara utvecklande för individen och vi ska trivas på arbetet. Ansvar och befogenhet stämmer överens.


Eget ansvar

Som medarbetare på Mr.Hygien AB så uppmuntras du att ta ett eget aktivt ansvar för din hälsa, följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning.


Lagar och förordningar

Mrs.Hygien AB ska med god marginal följa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Ingen form av ofredande eller diskriminering accepteras.
Vi är försäkrade i Länsförsäkringar och Vardia.
Godkänd för F-skatt.